Az informatika tanári szakképzettség szakmai záró-szigorlati témakörei

A szigorlat célja: a szakképzettség teljes ismeretanyagának és kompetenciáinak komplex módon történő számonkérése.

A szigorlat módja: szóbeli vizsga. A tételek minden eleméhez néhány példát kér a bizottság.

Vizsgabizottság: a diszciplináris terület két oktatója, az elnök minősített vezető oktató

 

Az információs társadalom. Adatbiztonság, személyes adatok védelme: jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. Infokommunikációs technológiák és használatuk. Az információs polgár új szerepköre az információs társadalomban – informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások.

 

2. Programozási alapfogalmak. Az algoritmusok tervezését és leírását segítő eszközök, és módszertani vonatkozásaik. Programozási feladattípusok (programozási tételek), a feladatmegoldás speciális kérdései. A rekurzió szerepe a feladatmegoldásban. Minőségi, hatékonysági szempontok a programkészítésben.

 

3. Programozási nyelvek áttekintése. A fejlesztés útja a problémafelvetéstől, a specifikáción, tervezésen, kódoláson, tesztelésen, dokumentáláson keresztül. A különböző szoftver-fejlesztési módszerekés platformok közötti hasonlóságok és különbségek. A programozási nyelvek alapelemei, szintaktika, sze­mantika.

 

4. Típusrendszer, típusképzés, konstansok, változók. Élettartam és hatáskör. Típuskonverziók. Program­vezérlési szerkezetek. Függvények és eljárások készítése, lokális és globális változók szerepe. Hibajelzés és hibakezelés. Moduláris programozás. Algoritmus- és adatmodell-készítés lépésenkénti finomítással.

 

5. Információs technológiák szerepe a kommunikációban. Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások, információs technológiák alapjainak ismerete. Oktatóprogramok típusai, jellemzőjük. A programozott oktatás gyökerei. A programok kiválasztásának főbb szempontjai. A korszerű oktatóprogramokkal szemben támasztott követelmények. Szoftver­-ergonómiai követelmények oktatóprogramok esetében.

 

6. Az informatika oktatásának célja, feladata, ismeretkörei. A Nemzeti Alaptanterv informatikai témakörei. Az informatika oktatási formái. Tananyag-felépítés, tantárgyfelépítés informatikából. Informatikai tan­tervek, tankönyvek elemzése. A helyi tanterv készítésének, a tanmenet, az óravázlat készítésének szempontjai, tartalmi, formai követelményei.

 

7. Az informatika alapfogalmainak, a programozási nyelvek, a programozás, az operációs rendszerek, az alkalmazói rendszerek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis­-kezelés, prezentációkészítés, weboldal-készítés) tanításának módszerei, eszközei. Informatikai feladatsorok összeállítása. A programozási feladatok megoldási metodikája. Optimalizálás. Számonkérési formák a számítás­technikában. Gépvásárlás, számítástechnikai tanterem kialakítása, szoftver rendszer összeállítás. Infor­matika az iskolában tanórákon kívül. Tehetséggondozás informatikából.

 

 

8. A távoktatás fogalma. A távoktatási keretrendszer fogalma. Az e-learning és típusai. A távoktatási rendszer hálózati és munkaállomási (lokális környezeti) jellemzői. A jó távoktatási anyagok speciális vo­násai.

9. Multimédia-fejlesztő eszközök. Az előállításhoz felhasználható programcsomagok. A multimédia alkalmazások kezelése távoktatási keretrendszerben. Multimédia elemek összeállítása a távoktatási tananyagokhoz.