Nyíregyházi Főiskola

Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar

Irodalom Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Gyorsírás és Gépírás Tanszék

 

Magyar alapszak

 

 

Szakiránya: ügyvitel szakirány (50 kredit)

Szakterületi specializációk (50 kredit):

-         Az irodalom mint média a kultúra rendszerében

-         Retorika és eszmetörténet

-         Népszerű kultúra

-         Kiadványszerkesztő

-         Magyar anyanyelvi nevelés

 

A szak rövid története:

Az Irodalom Tanszék és a Magyar Nyelvészeti Tanszék a főiskola alapító tanszékei közé tartozik, s 1962 óta mindkét egység meghatározó és kizárólagos szerepet tölt be a régió magyar szakos általános iskolai tanárainak képzésében, illetve a város és a megye, valamint a határainkon túli magyar területek vonzáskörzetében a szakmai képzésen túl a kulturális életben is. Oktatási stratégiánkat a magas színvonal elérésére és megtartására való törekvés határozta meg. Eredményeinket több ezer végzett hallgató életpályája, visszajelzései is igazolják. A magas színvonalú szakmai és tudományos munkát 19 főállású oktató biztosítja, közülük 4 kandidátus, 12 PhD-fokozattal rendelkezik, 3 PhD-aspiráns.

 

Az alapszak alkalmazhatósága a továbbtanulásban, a munka világában:

a)      A továbbtanulásban:

        A magyar alapszakon végzett hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni bármely felsőoktatási intézmény akkreditált mesterképzésébe (MA) magyar szakon: várhatóan magyar nyelv és irodalom, finnugrisztika, nyelvtudomány, irodalomtudomány, színháztörténet mesterszakokon.

b)      A munka világában:

A magyar BA alapképzettséget megszerző szakemberek alkalmazhatók minden olyan munkakörben, ahol szükség van az átlagosnál magasabb színtű általános műveltséggel és anyanyelvi kultúrával rendelkező szakemberekre. Minden olyan munkakörben, ahol szükség van más ismeretekkel és készségekkel kombinálva az anyanyelv magas szintű kreatív szóbeli és írásbeli használatára (helyesírás, szövegírás és –szerkesztés, ügyiratok, propagandakiadványok önálló megszerkesztése és megírása, lektori feladatok elvégzése, szóvivői feladatok ellátása, a kulturális élet számos területe).

 

A hallgatói élet lehetőségei a karon:

A szakon a hallgatók szakmai kompetenciájának növelését szolgálják a különböző speciális kollégiumok, az évi rendszerességgel megrendezett szakmai versenyek, a tanszékeken működő kutatócsoportok, illetve a Csűry Bálint Nyelvészeti Tudományos Diákkör és a Temesvári Pelbárt Irodalmi Tudományos Diákkör foglalkozásai, az évente megrendezendő Vándorkollégiumok és nyelvjárásgyűjtési utak. Vers- és prózaíró hallgatóinkat az Ampha Irodalmi Kör segíti.

 


Az alapszak rövid jellemzése, összkreditszáma, a kreditpontok megoszlása, fő tárgyai;

szakiránya és szakterületi specializációi:

Magyar szakos alapképzésünk célja, hogy hallgatóinkat a magyar nyelvi és irodalmi alapismereteket megbízható és rugalmas módon birtokló és azok gyakorlati alkalmazásában jártas személyekké képezze. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a törzsanyagon túli tudományterületeket, megközelítési módokat, az aktuális kutatásokat és azok problémáját is megismertető, de kritikus feldolgozásra való felkészültséget adó tanulás lehetőségének biztosítását is.

 

A képzés ideje alatt megszerzendő kreditpont: 180 kreditpont, amely a következő ismeretkörökből adódik:

 

ALAPOZÓ ISMERETEK

20 kreditpont

a)     Közös ismereteket alapozó modul (Filozófiatörténet, Társadalmi ismeretek, Kommunikáció, Informatika, Könyvtárismeret)

b)     Szakterületi alapozó ismeretek (Bevezetés az irodalomtudományba, Irodalomtudományi proszeminárium, Bevezetés a nyelvtudományba, Nyelvészeti filológia)

10

 

10

SZAKMAI TÖRZSANYAG

160 kreditpont

a)     Általános szakterületi ismeretek

aa)     Irodalomtudomány (Világirodalom, Régi magyarországi irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Modern magyar irodalom, Irodalomelmélet)

ab)    Nyelvtudomány (Nyelvtörténet, Finnugrisztika, Nyelv és társadalom, Kommunikáció szóban és írásban, Helyesírás, Fonetika, Leíró magyar nyelvtan, Jelentéstan, Szövegtan, Stilisztika)

b)     Differenciált szakmai ismeretek

ba)    – Ügyvitel szakirány *

– Szakterületi specializációk (választhatóan: Kreatív írás, Az

 irodalom mint média kultúra rendszerében, Retorika és eszme-

 történet, Népszerű kultúra, Kiadványszerkesztő, Magyar anya-

 nyelvi nevelés, Alkalmazott nyelvészet)

bb)    A második szak szakterületi ismeretei

c)     Szabadon választható alapszakos tárgyak

ca)   Szabadon választható alapszakos tárgyak irodalomtudományból (Napjaink világirodalma, Irodalmi kommunikáció és kultúra, Klasszikus stílusok és műnemek)

cb)    Szabadon választható alapszakos tárgyak nyelvtudományból (Pl.: Nyelv és vallás, Számítógép és nyelvészet, Bevezetés a frazeológiába, Mai magyar nyelvújítás, Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány, Általános nyelvészet, Sajtónyelv)

cc)     Szabadon választható tárgyak ügyvitel szakirányból (Gyorsírási gyakorlat, Írásfejlesztő gyakorlat, Beszédírás, Ügyfélszolgálati ismeretek)

cd)    Tanári (pedagógiai-pszichológiai) modul

(A tanári mesterképzési szak választása esetére.)

d)     Szakdolgozat

 

48

 

 

48

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ

KREDITPONTOK

 

180 kreditpont

* Lásd külön propagandaanyagban