AZ IGENEVEK

 

 

Az igenevek morfológiáját, jelentését és mondattanát összességében az átmenetiség jellemzi, tehát célszerű őket külön szófaji kategóriaként az alapszófajok közé illeszteni, természetesen altípusainak szétválasztására szükség van.

 

 

A főnévi igenév

 

-ni képzős igei származék, amely személyre vonatkoztatás nélkül, elvontan fejez ki jelentéstartalmat (cselekvés-, történés-, létezés-, állapotfogalmat)

 

Főnévi tulajdonságai:

 

a)   jelentéstani szempontból: az -ás, -és képzős elvont főnevekkel azonos jelentésűek.

Olvasni jó.                       Az olvasás jó.

Futni nem szégyen.          A futás nem szégyen.

 

b)  alaktani szempontból: felvehetnek eredetük szerint birtokos személyragokat ® a főnévi igenév személyragozása/jelezése alakul ki.

 

c)   mondattani szempontból: általában azokban a mondatrészi szerepekben áll, amelyekben a főnév:

alany: bizonyos igei (kell, lehet, szabad, illik, van, nincs) állítmányok mellett

            El kell mennem. Illik köszönnünk. Van mit ennie.

            bizonyos névszói (névszói-igei) állítmányok mellett (szép, hasznos, jó,        kellemes, nehéz, fölösleges volt, hasznos lenne stb.)

            Hasznos tanulni. Jó lett volna elmenni.

 

tárgy: az akar, tud, szeret, kíván stb. igei állítmányok mellett (az ige tárgyas ige!)

            Tud szeretni. Akar tanulni.

 

határozó: csak néhány határozói szerepre alkalmas

            célhatározó: főleg mozgást jelentő igei állítmányok bővítményeként:

                                 Elutazott nyaralni.

tekintethatározó: Tanulni tanult, de tudni nem tudja.

célhatározó: Képes vezetni. (= képes a vezetésre)

                       Alkalmas irányítani.

jelző: csak birtokos jelző lehet pl.: Ideje indulni. (a van a hiányzó állítmány)

állítmány: önmagában a főnévi igenév nem lehet!!!

[csak a fog segédigével (+ szokott, tetszik, talál) együtt igei állítmány] pl.: El fogok menni.

Az Innen látni a Balatont-típusú mondatban a főnévi igenév alany a hiányzó lehet az állítmány.

 

 

 

Igei tulajdonságai:

 

a)   jelentéstani szempontból: igei jelentéstartalmat fejeznek ki

b)  alaktani szempontból: igéből képezzük

c)   mondattani szempontból:

csak olyan bővítményeket vehet fel, mint az ige (tárgyat és határozót, jelzője nem lehet). Könyvet olvasni. Szépen élni.

alkalmas időviszonyítás kifejezésére (a mondat állítmányához viszonyítva). Szeretek szántani. (egyidejű) Elmegyek bevásárolni.(utóidejű: az igenévben kifejezett cselekvés később történik, mint az állítmányban.)

 

 

A melléknévi igenév

 

Valamely igéből -ó, -ő, -t, -tt, -andó, -endő képzővel képzett szó, amely az igei jelentéstartalmat tulajdonságként, tulajdonságszerű állapotként nevezi meg.

 

Melléknévi tulajdonságú

 

a)   jelentéstani szempontból: tulajdonságot, tulajdonságszerű állapotot fejez ki.

     a  mosolygó kislány

     az elolvasott könyv

 

b)  alaktani szempontból: általában ugyanazokat a toldalékokat veheti fel, mint a melléknév

pl.:       többesjelet: kitűnőkkitűnőek (szófaji elkülönítés)

     fokjelet: műveltebb ember

(Felveheti a tárgy ragját, birtokos személyragokat, az birtokjelet, esetragokat — de főleg akkor, ha főnevesült.)

Képzése szegényesebb, mint a melléknévé.

 

c)   mondattani szempontból: ugyanolyan mondattani szerepben fordul elő, mint a melléknév

jelző: A mosolygó kislányról beszélgettünk.

állítmány:      Az ember halandó.

                     A víz forró.

                     Fáradt voltam. Ez a feladat megoldandó.

                     (Állapotot, tulajdonságot, szükségességet fejez ki ilyenkor.)

(Tárgyi, határozói szerepben: ha főnevesült.)

 

Igei tulajdonságai

 

a)   jelentéstani szempontból: igei jelentéstartalmat fejez ki (tulajdonságként)

 

b)  alaktani szempontból:   — igéből képezzük

     — a befejezett melléknévi igenévnek saját személyragozása van: igenévi-igei ragozás (tárgyas személyragozáshoz áll közel) pl.: Az Ady írta verset kellett elemezni.

 

 

c)   mondattani szempontból:

·      csak olyan bővítményeket vehet fel, mint az ige (tárgyat: könyvet olvasó — határozót: szobában ülő stb.)

·      alkalmas időviszonyítás kifejezésére

pl.        Szakadó esőben ment haza. (egyidejű)

     Az iskolában felmondja a megtanult verset. (előidejű)

     Gratulált a leendő képviselőnek. (utóidejű)

·      lehet cselekvő és szenvedő

                 pl.   a tanuló fiú (a fiú, aki tanul ® cselekvő)

                        a megterített asztal (= amit megterítettek ® szenvedő)

                        eladólány (= aki eladó ® cselekvő)

                        eladó lány (= akit eladnak ® szenvedő)

 

 

 

A HATÁROZÓI IGENÉV

 

-va, -ve, -ván, -vén képzős igei származék, amely az igei jelentéstartalmat határozói körülményként nevezi meg.

 

Határozói tulajdonságai

 

a)   jelentéstani szempontból: körülményt fejez ki

b)  alaktani szempontból: nem toldalékolható, képzője szólezáró szerepű

c)   mondattani szempontból: a mondatban csak olyan szerepben állhat, mint a határozószók: csak határozó lehet!

Leggyakrabban mód-, állapot-, idő- és okhatározó:

Pl.     Futva ment az iskolába. (mód)

          Ájulva esett össze. (állapot)

          Az iskolába érve letette a könyveit. (idő)

          Megijedve a kutyától elszaladt. (ok)

 

Igei tulajdonságai

 

a)   jelentéstani szempontból: igei jelentéstartalmat fejez ki (körülményként)

b)  alaktani szempontból: igéből képezzük

c)   mondattani szempontból:

·      csak olyan bővítményeket vehet fel, mint az ige (tárgyat: Az ajtót kitárva. — határozót: Szégyellősen elpirulva.)

·      alkalmas időviszonyítás kifejezésére: Futva ment az iskolába. (egyidejű); Megijedve a kutyától elszaladt. (előidejű)

·      lehet szenvedő és cselekvő jelentésárnyalatú: Futva ment. (cselekvő); Összekötve éltek. (szenvedő)