Beszédelmélet és szövegkutatás

MAM2102

 

1.      A szöveg a különböző elméletek tükrében

2.      A szövegalkotás és a szövegértés a nyelvi közlés dinamizmusában

3.      A szövegszerkesztés és a beszédaktusok

4.      A szövegértelem mikroszintje

            A deixis

            A névmási koreferencia

            A fogalmi szójelentésen alapuló koreferencia

5.      A szöveg mezoszintje

            A szövegtopik és a szövegfókusz megoszlása

            A mondatok közötti mellérendelés

6.      A szövegszerkezet mezoszintjének formái

            A bekezdés

            A párbeszéd alapegységei és mezoszintű szerkezete

7.      A szöveg makroszintje: a szöveg általános szerkezete

8.      A szöveg stílusa mint a szövegértelem része

9.      A cím

10.  Szövegtipológia

 

 

Peténé dr. Csige Katalin

főiskolai tanár

 

1. Szövegkutatás és stilisztika: a szövegtan és a stilisztika viszonya, a szövegstilisztika

2. A stilisztika mint határtudomány

3. A szöveg és a stílus viszonyának leírása, a stílus fogalmának értelmezése a funkcionális és a strukturalista stilisztikában, a neoretorikában és Fónagy Iván kommunikációelméleti modelljében

4. A cselekvéselméleti, szövegrelációs és kognitív interakciós elméletek (a funkcionális-kognitív grammatika és a kognitív stilisztika)

5. A trópusok rendszere, a nyelvi képek szerepe a szövegben I. (A metafora nélkül)

6. A trópusok rendszere, a nyelvi képek szerepe a szövegben II. (A metafora)

7. A nyelv általános varianciája a hangzás, a jelentés és a szintaktikai szerkezetek tartományában

8. Stílusérték és stílushatás

9. A szöveg mint jelszerkezet; a nyelv mint jelrendszer; a szemiotika mint a nyelvtudomány része

 

 

 

Dr. Pethő József

főiskolai tanár