Kémia

 

ÓRA FELÉPÍTÉSEK

 

 

Az új ismereteket feldolgozó óra felépítése

 

Osztály:

Témakör:

Óraszám:

A tanítási óra anyaga:

A tanítás céljai:

            oktatási célok:

nevelési célok:

képzési célok:

Didaktikai feladat: ismeretszerzés (alkalmazás, rendszerezés, ellenőrzés)

Az órán alkalmazott oktatási, nevelési módszerek:

Az órán alkalmazott munkaformák:

Szemléltetés:

 (A módszerek közül kiemelten célszerű megtervezni a szemléltetést (bemutatást).)

 

Például: bemutató kísérletek, tanulói kísérletek, modellek, makettek, szemléltető képek, didaktikus kártyák, táblai rajz, folyamatábrák, grafikonok, kémiai anyagok, termékminták, technológiai modellek, írásvetítő transzparensek, diaképek, diasorozatok, film, könyvek, tankönyvi ábrák, stb.)

 

 

A didaktikai folyamat terve Módszerek, munkaformák. A nevelő, képző munka tervezése

(Mit tanítunk?)

(Hogyan?)

(Miért?)

1. Alkalmazó elenőrzés

A tanulók egyéni vagy csoportos munkája alapján történjék, alkalmazást, problémamegoldást igénylő feladatokon keresztül.

Az aktuális ismeretek felelevenítése az aktív tanulói tevékenység biztosítása érdekében.

2. Problémafelvetés

Figyelemfelkeltő, életszerű problémahelyzet teremtésével.

Motiváció.

3. Célkitűzés

Az órai munka témájának körvonalazása, szervezeti kérdések.

A tudatos munkavégzés feltételeinek biztosítása. 

4.   Ismeretszerzés

  a/ Tényanyaggyűjtés

Bemutatás-kísérlet, film, dia stb. frontális, csoportos vagy egyéni munka keretében.

Tapasztalatszerzés a tanítási óra anyagából eredően, tevékenységen keresztül.


 

  b/ Elemző tevékenység (analízis, lényegkiemelés, összehasonlítás, különbségtétel, szintézis)

A tapasztalatszerzés során alkalmazott munkaformában történjék.

Tudatosítás, meggyőzés az értelmi, érzelmi motívumok hatásrendszerének alapozása, fejlesztése.

  c/ Fogalomalkotás

(a konkrét fogalom, összefüggés, szabály megfogalmazása: indukció, dedukció)

A frontális osztálymunka mellett alkalmazhatjuk a csoportmunkát is.

A problémamegoldó gondolkodó képesség fejlesztése.

 

  d/ Általánosítás

(A konkrét fogalom kiterjesztése, szabályok, összefüggések általános megfogalmazása; rendszerbefoglalás; absztrakció)

Frontális osztálymunkával, a beszélgetés, a vita módszerének alkalmazásával.

Az absztraháló, a rendszerező képesség fejlesztése.

  e/ Rögzítés

(logikai rögzítés, alkalmazó rögzítés)

Vázlatkészítés; tankönyvi, munkafüzeti feladat megoldása frontális osztálymunkában

Az új ismeret (ismeretek) elsődleges bevésése: nézetek, meggyőződés formálása, erősítése.

  f/ Ellenőrzés

Fogalmaztassuk meg az új fogalmat, összefüggést; beszélgetés, feladatmegoldás.

Helyzetelemzés, visszacsatolás;

Milyen szintű az új fogalom megértése?

(Az a, b, c, d, e, f többször is ismétlődhet a tananyagtól függően!)

 

5. Alkalmazó rögzítés

(Az órán szerzett ismeretek alkalmazása, problémahelyzetek, feladatok megoldása. Az ismeretek közötti összefüggések feltárása. Az ismeretek rendszerbe foglalása).

Csoportos vagy egyéni munka keretében alkalmazást igénylő feladatok megoldásával;

Egyre nagyobb méretű tanulói önállóság biztosításával.

A tudatos cselekvés megszervezése, a meggyőződésrendszer erősítése, próbája.

 

 

 

6. Ellenőrzés

Az önállóan megoldott feladatok eredményei alapján az órán végzett munka eredményességének vizsgálatára irányuló tevékenység.

A tanulók csoportos vagy önálló produktumainak elemzésére épüljön.

A bírálat, önbírálat módszerével a hatékony munkavégzés készségének, igényének erősítése.

 

 

 

7. Értékelés

Az 5. és 6. alapján konkrétan, személyre szólóan történjék, előremutató legyen.

A tanulói közösség minden tagjának szóljon.

Ösztönző, serkentő módszerekkel az óra nevelési-oktatási-képzési eredményeinek erősítése.

8. Házi feladat kijelölése

 

 

 


 

 

Az ismeretek rögzítését szolgáló óra

(gyakorló óra) felépítése

 

Osztály:

Témakör:

Óraszám:

A tanítási óra anyaga:

A tanítás céljai:

            oktatási célok:

nevelési célok:

képzési célok:

Didaktikai feladat: alkalmazás (rendszerezés, ellenőrzés)

Az órán alkalmazott oktatási, nevelési módszerek:

Az órán alkalmazott munkaformák:

Szemléltetés:

A didaktikai folyamat terve

Módszerek, munkaformák.

A nevelő, képző munka tervezése

(Mit tanítunk?)

(Hogyan?)

(Miért?)

1. Problémafelvetés

Olyan életszerű, problémamegoldást igénylő feladattal, amely a megszilárdítandó ismeretek körére épül.

Kísérlet, film, dia, elbeszélés stb. segítségével, érdeklődést felkeltő szituáció teremtése, a probléma megoldása egyéni vagy csoportos munkával

A munka motiváltságának biztosítása

 

 

 

2. Célkitűzés

Közöljük az órai munka témáját, feladatát;

Szervezzük meg a munkaformát, a folyamatos visszacsatolás, a munka értékelésének formáit.

Az előző feladat megoldásának elemzésével (miért tudták vagy miért nem tudták megoldani) a tudatos tervszerű munkavégzés előkészítése.

 

 

 

3. Felidéző ellenőrzés

A megszilárdítandó fogalmak, összefüggések, szabályok felsorakoztatása

Megbeszélés: tankönyv munkafüzet segítségével fogalmaztassuk meg az ismeretek tartalmát. Figyeljük meg kik azok akik megértették már, kik azok akiknél pontosításra szorulnak az egyes fogalmak, ezek arányának figyelembevételével irányítsuk a további munkát.

A tudatosság biztosítása érdekében tájékozódjunk, melyek a minden tanuló számára világos, melyek a hiányos ismeretek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alkalmazás

a/ Kollektív alkalmazás

 (tanár + osztály)

Az ismeretek alkalmazását igénylő feladatok megoldása közösen:

- a feladat megfogalmazása;

- tervkészítés;

- megoldás;

- a megoldás helyességének

  ellenőrzése

A fokozatosság elvének alkalmazásával az emlékezet, képzelet, gondolkodás fejlesztése.

b/ Kollektív alkalmazás (csoportosan)

Az ismeretek alkalmazását igénylő feladat megoldása:

- tervkészítés:

tanári irányítással,

- megoldás:

csoportmunkával

- ellenőrzés: a csoportban és frontálisan is.

A közösségi szellem erősítése; a probléma megoldó gondolkodás fejlesztése

c/ Egyéni alkalmazás

 

Az ismeretek alkalmazását igénylő feladat (feladatok) megoldása; önálló tervkészítés, megoldás, ellenőrzés.

Ezt követően a munka kollektív értékelése.

Az ismeretek alkalmazó rögzítését ellenőrzéssel összekötve végezzünk helyzetfeltárást.

A reális önellenőrzés, önértékelés, képességének fejlesztése.

d/ Kollektív és egyéni alkalmazás (differenciált csoportmunkával)

Az egyéni munka eredménye alapján a jól dolgozók önállóan oldjanak meg további feladatokat, a hibásan dolgozókkal csoportmunkában végezzünk korrekciót.

A lemaradók felzárkóztatása.

e/ Egyéni alkalmazás (verseny)

Az ismeretek alkotó alkalmazását igénylő versenyfeladat megoldása -A-B-C változatban, a reális értékelés feltételeinek biztosítása érdekében.

A problémamegoldó gondolkodó képesség fejlesztése: A jól végzett munka elismerésével, jutalmazásával a pontos, fegyelmezett munkavégző képesség erősítése.

5. Értékelés

 

A továbbhaladás eredményességének biztosítása érdekében reális, személyre szóló, előremutató értékelést adjunk, vagy fogalmaztassunk meg az osztály tanulóival.

6. Házi feladat kijelölése

 

 

 

 

 

 

Az  ismereteket  szilárdító,  ismétlő, rendszerező  ÓRA

(ÖSSZEFOGLALÓ óra)  felépítése

Osztály:

Témakör:

Óraszám:

A tanítási óra anyaga:

A tanítás céljai:

            oktatási célok:

nevelési célok:

képzési célok:

Didaktikai feladat: rendszerezés, (alkalmazás, ellenőrzés)

Az órán alkalmazott oktatási, nevelési módszerek:

Az órán alkalmazott munkaformák:

Szemléltetés:

A didaktikai folyamat terve

Módszerek, munkaformák.

A nevelő, képző munka tervezése

(Mit tanítunk?)

(Hogyan?)

(Miért?)

 

1. Célkitűzés

 

Közöljük az óra témáját, a munka szervezeti formáit (csoportbeosztás, csoportfelelősök megbízása, a munka értékelésének formái.)

A tudatos, tervszerű munkavégzés előkészítése

 

2. ismétlés

A témakör vázlatos áttekintése.

 

 

Osztálymunka keretében tekintsük át a témakört vázlatosan, gyűjtsük ki a fogalmakat, a szabályokat, törvényeket, fogalmaztassuk meg ezek tartalmát. (Tankönyvhasználat!)

A tanulók aktivizálása.

 

3. Alkalmazás

A leglényegesebb ismeretek kiemelése, megszilárdítása újszerű szituációkban.

Heterogén csoportokban, közel azonos súlyú, alkalmazást igénylő, a gyakorlati élettel kapcsolatos feladatok megoldásával. A visszacsatolást kontrollcsoportok szervezésével, minden feladat megoldása után körültekintően végezzük el. Tegyük lehetővé a csoportok között a vita kibontakozását. (Használjuk fel a munkafüzet feladatsorát.)

Az alapvető fontosságú ismeretek szilárdítása: a kémia és a gyakorlati élet kapcsolatának meggyőző bizonyítása.

 

4. Rendszerezés

Az ismeretek közötti kapcsolat feltárása

 

A fogalmak közötti genetikus kapcsolat feltárása, rögzítése: rendszerbefoglalás táblázat, folyamatábra, halmazképzés, halmazok közötti kapcsolat feltüntetése stb. (F.o.m. vagy cs.m. vagy. e.m.)

Rendszeralkotó képesség.

Lényeglátó képesség fejlesztése

 

5. Értékelés

 

 

A csoportok teljesítményéből következtessünk az osztályközösség teljesítményére. Hívjuk fel a figyelmet az otthoni tanulás módjára, fontosságára.

Megerősítés, előremutatás;

A közösségi kapcsolatok erősítése.

 

6. Házi feladat kijelölése

 

 

 

       

 


 

Az ellenőrző óra felépítése

 

Osztály:

Témakör:

Óraszám:

A tanítási óra anyaga:

A tanítás céljai:

            oktatási célok:

nevelési célok:

képzési célok:

Didaktikai feladat: ellenőrzés (alkalmazás, rögzítés)

Az órán alkalmazott oktatási, nevelési módszerek:

Az órán alkalmazott munkaformák:

Szemléltetés:

  

A didaktikai folyamat terve Módszerek, munkaformák. A nevelő, képző munka tervezése

(Mit tanítunk?)

(Hogyan?)

(Miért?)

1. Célkitűzés

 

Közöljük az ellenőrző órán végzendő munka formáját, időbeosztását.

A tudatos munkavégzés előkészítése; motiváció

 

 

 

2. Alkalmazó ellenőrzés

a/ Kollektív alkalmazás

 

 

Frontális osztálymunkában a súlyponti ismeretek alkalmazását igénylő feladat közös megoldása, a fogalmak tartalmának felidézése.

A tanulók aktivizálása, az egészséges „startra kész állapot” kialakítása.

b/ Egyéni alkalmazás

Egyéni munka a témazáró feladatlap megoldásával.

Az önálló munkavégzés képességének erősítése az egyéni teljesítőképesség mérése.

 

 

 

3. Előzetes értékelés

A témazáró feladatlap helyes megoldásának, eredményeinek megbeszélése. (Felhasználhatjuk erre a célra az írásvetítőt!)

A feszültség levezetése, a jól végzett munka hatásának erősítése