Partifecske állomány helyzete Magyarországon 1999-2001, a 2001. június 27-i állapotokig bezárólag

 

- 44525 pár partifecske 2000-ben, a Magyarország területének 10%-ra kiterjedő felmérés alapján

1998-tól kezdődően megkezdtük egy önkénteseken alapuló országos megfigyelői hálózat kiépítését, amelyet 2000- és 2001-ben tovább bővítettünk.

2000-ben 1067 db 2.5*2.5 km-es UTM négyzetben, Magyarország területének közel 10%-án végeztük el a felmérést (lásd a fenti ábrát)! A 6670 km2 területre kiterjedő felmérőmunka alapján eredményesen használható képet kaptunk a partifecske magyarországi főbb fészkelőterületeiről.

2000-ben 44525 pár partifecske fészkelését regisztráltuk 207 db UTM négyzetben, amely az összes felmért négyzet 19%-át teszi ki, igazolva azt, hogy a partifecske szórványos elterjedéső fészkelő faj.

A felmért állomány jelentős része, 48%-a, a Tisza mentén fészkelt (21372 pár). Különösen nagy arányban fészkeltek a madarak a Felső-Tisza mentén (Tokaj-Tiszatelek), ahol az összes felmért állomány 18%-a, 7824 pár fészkelt. E tények különösen indokolttá tették a Tiszán és annak felső szakaszán fészkelő állomány rendszeres vizsgálatát.

Az ország területének közel 10%-án tevékenykedő megfigyelői hálózat a felmérési munkáján kívül jelentős szerepet is betölt a felmért homokbányák védelmében. A telepek rendszeres ellenőrzése nagymértékben csökkentette azok zavarását, a tulajdonosok a korábbiaknál nagyobb figyelemmel voltak a kitermelés mikéntjére és több esetben a megfigyelők munkája révén táblákkal, sőt aktív beavatkozásokkal  védték, illetve segítették elő a partifecskék fészkelését.

2001-ben a beszámoló készítésének és beadásának időpontjában is folyik az országos állomány felmérés az 1998-2000 során a megfigyelő hálózatba bevont területeken. 2000-ben a felmérés bővült a Maros és a Szamos folyó magyar szakaszának felmérésével, amely felmérések jelentős részben járulnak hozzá a faj természetes élőhelyen élő hazai állományainak megismeréséhez és védelmük elősegítéséhez.

 

- Közel állandó egyedszám országosan a 2000 és 2001 évi adatok alapján

 

Felmérőmunkánk során pontosan rögzítettük, hogy adott évben az ország mely területére kiterjedően folyt a felmérés. Ennek alapján 2000-ben módunk nyílt arra, hogy összehasonlítsuk a fészkelőpárok számát azon területekre viszonyítva, amelyeken mind 1999-ben és mind 2000-ben történt felmérés. Összesen 851 db 2.5*2.5 km UTM négyzetben (5315 km2) történt 1999-ben és 2000-ben is felmérés, amely alapján torzításmentesen nyílt mód e két év állományának összehasonlítására. E területen 1999-ben 35008 páros, míg 2000-ben 35070 páros állományt mértünk fel, amely alapján nem feltételezhetünk jelentős állományváltozást ezen két évre vonatkoztatva.

2001-ben még nem áll módunk országosan ilyen összehasonlításra a felmérőmunkák időbelisége miatt, azonban a Felső-Tisza mentén végzett kontroll, monitoring adataink már most számszerő információkkal szolgálnak a 2001 évi helyzetről, amely alapján 10%-ot meghaladó állománynövekedéssel számolhatunk.

A természetvédelem jelenlegi gyakorlatában egyedülállóan, a projekt keretében alkalmaztuk az állományváltozások előrejelzésén alapuló aktív természetvédelmi beavatkozás technikáját, amely tapasztalatai nagy figyelemre tartanak számot Európában. A projekt jó modellként szolgálhat a legújabb alapkutatási eredmények gyors és hatékony természetvédelmi célú felhasználásra.

A projekt keretében olyan terepi felmérési, kezelési és tudományos elemző módszereket használtunk fel, amelyeket e kutatási területen széles körben alkalmaznak és elfogadnak és amelyeket az utóbbi tíz évben eredményesen alkalmaztunk az e térségben folyó munkánk során.

Munkánkban az Internet adta lehetőségeket felhasználva egy modell értékő megfigyelői hálózatot hoztunk létre, amely más, hasonló szervezési problémákkal szembesülő természetvédelmi tevékenységnek nyújthat segítséget

 

- Növekedés, 24%-os, a Felső-Tisza mentén 2001-ben a 2000 évi helyzethez képest

 

A Felső-Tisza Tokaj-Tiszatelek szakaszán és annak 20 km-es körzetében a 2000 évi 7824 páros állomány 2001-re 9733 párra növekedett. E szám még változhat, mert a jelentés leadási határideje a végleges betelepülés befejeződése előtt jár le, így nem zárható ki nagyobb mérvő változás. A növekedés hátterében a kedvező 2000 évi szaporulat és a szintén kedvező telelési feltételek mellett nem zárható ki, hogy a Tiszán az áradások által kialakított nagyszámú és megfelelő partfalakra a folyótól nagy távolságra lévő homokbányákból is történhettek betelepülések.


- A kontroll területeken, Felső-Tiszán, a Tisza Tokaj-Tuzsér közötti szakaszán, valamint a vizsgált Tisza szakasz mindkét oldalán 20 km-es sávban a mesterségesen létrehozott fészkelőhelyeken (homokbányák, földnyerő helyek, nagyobb építkezések) a fészkelésre alkalmas fészkelőhelyek felmérése és a partifecske állományok betelepülésének térbeliségének és időbeliségének vizsgálata.

 

A kontroll területeken végzett rendszeres vizsgálataink alapján már 1998 június elejére nagy pontossággal tudtuk regisztrálni, hogy jelentős állománycsökkenés történt 1998-ban, illetve korai érkezés 2000 és 2001-ben. Egyrészt a madarak a szokásosnál lényegesen később, május eleje után kezdtek visszatérni a fészkelőhelyeikre úgy a Tiszán, mint a környékbeli homokbányákban, másrészt a június elejére befejeződő visszaérkezéskor az állomány nagysága töredékét mutatta az 1997 évi hasonló időszaknak.

2001-ben a kedvező telelési körülményekre sikerült fényt derítenünk a madarak korai érkezésének regisztrálásával, amelyet az eddig rendelkezésre álló adatok is megerősítenek.

 

Speciális feladat 2001-ben: a 2000 évi Tiszai cián és nehézfém szennyezés utóhatásainak vizsgálata a hazai  partifecske-állományra

 

A Szamoson és a Tiszán 2000 februárjában levonuló cián szennyeződés, illetve márciusban a Tiszán levonuló nehézfém szennyeződés speciális jelentőséggel bírt a 2001-ben május végéig elvégzett munkákban. A pályázatunk keretében a korábbi években elvégzett országos felmérő munkák eredményei alapján tudjuk, hogy a Tisza magyar szakaszán a partifecske hazai állományának 30-40 %- fészkel így az itt bekövetkezett ökológiai katasztrófa ezen faj hazai állományát közvetlenül fenyegette és fenyegeti. Az érintett partifecske állománynál Helyi Csoportunk 1986 óta végez rendszeres monitoring vizsgálatot, amely különösen szükségessé tette ezen állományra való fokozott figyelmet a projekt keretében. Két jelentős hatással kellett számolnunk 2000-ben: 1- a szennyezés kiváltotta esetleges jelentős táplálékhiány és 2- a nehézfémek okozta fejlődési és genetikai veszélyek.

Munkánkban a tervezetthez képest a fenti okok miatt kiemelt szerepet kapott a Tiszán és Tisza mentén fészkelő állományának vizsgálata.

Az első partifecskék 2001 április közepén való megérkezésétől kezdődően folyamatosan kísértük figyelemmel a madarak megtelepülését a Felső-Tiszán és az ezen szakasz körzetében lévő homokbányákban. Mivel 2001-ben a kora tavaszi nagy árvíz miatt nagyszámú fészkelésre alkalmas partfal alakult ki a madarak tavaszi betelepülését elsősorban a tiszai élőhelyek táplálék ellátottsága befolyásolhatta, így ezen folyamat figyelemmel követése lehetőséget adott a szennyezésnek a táplálék mennyiségére és minőségére való hatásának vizsgálatára. E munka különösen fontos volt, hisz a partifecskék akár tömeges betelepülése is várható volt a homokbányákba a szennyeződések által esetleg beálló táplálékhiány miatt. A Tisza mentén fészkelő partifecskék esetében minimális a partfalak omlása által okozott fészek és fiókapusztulás, amely probléma ugyanakkor a védelem ellenére az egyik legnagyobb gond a legális, illetve illegális homokbányákban fészkelő partifecskék esetében. Amennyiben a hazai állomány 30-40%-át adó tiszai állomány homokbányákba kényszerülne a fenti okok miatt, akkor igen jelentős természetvédelmi problémák állhatnak be e faj védelmében, hisz a korábbiaknál több homokbányában és azokban a korábbiaknál nagyobb számban költöttek volna. Ezen nagyszámú homokbánya védelme, a pusztítások megakadályozása rendkívüli erőfeszítéseket követelnek meg. Munkánkban a hazai és a tiszai állomány legjelentősebbikén, a Felső-Tisza mentén élőknél követtük figyelemmel a madarak érkezését és megtelepedését vizsgálva azt, hogy vajon a fentiekben leírt problémák miatt várható-e a partifecskék tömeges áttelepülése a homokbányákba, mert amennyiben e folyamat beindult volna, úgy egy rendkívül intenzív média kampány szervezését kezdtük volna meg a homokbányákban fészkelő állományok védelme érdekében az 1998-as sikeres tapasztalatok alapján. Ezen kampányok hatékonyságának fenntartása érdekében csak akkor kívántuk megkezdeni a média munkát, ha a terepi adatok egyértelmően a tömeges áttelepülést mutatták volna.

A heti gyakorisággal a Tisza Tokaj-Tiszatelek szakaszán, valamint az ezen szakasz körzetében lévő homokbányákban való terepi felmérő munkánk eredményei kimutatták:

1- Az első partifecskék igen korán érkeztek vissza 2001-ben a fészkelő területekre, kb. 2 héttel az átlagoshoz képest (április 10-13), és ez a korai érkezés igaz volt az egész állományra, tojásrakás, a költés és a fióka reptetés megkezdésére egyaránt. A jelenség hátterében a már 2000-ben előrejelzett kedvező afrikai telelési körülmények, csapadékos november-április 2000/2001 telén, állhattak.

2- Az elsőként visszaérkezett partifecskék a Tisza partfalaiban kezdték meg a költést a vizsgált Tisza szakaszon (Tokaj-Tiszatelek, 36 km) míg annak 10-15 km-es körzetében lévő homokbányákban a korábbi évekhez viszonyítva igen kismértékő volt a fészkelés, feltehetően a tiszai partfalak elszívó hatása miatt. Felső-Tiszamentén jelentősen csökkent a bányákban fészkelők aránya a folyóhoz viszonyítva, 2000-ben a 7824 páros állomány 35% fészkelt homokbányákban, míg 2001-ben a 9733 páros állománynak csak 11%-a !

3- A jelentés leadásig eltelt ideig (2001.06.27) végzett győrőzési és mérési munka alapján nem tapasztaltunk a korábbi évektől eltérő mértékő változást a fiókák esetében.

 

Aggodalmak a beszámoló készítésének idején a Tiszán levonuló árhullám miatt

 

2001 június 27-én egy kisebb árhullám vonul le a Tiszán, amely az emberi településeket nem, de a partifecske telepeket jelentősen fenyegeti. A Tisza Tokaj feletti szakaszán a partfalak alsó részein lévő fészkeket elöntheti a víz és a várható gyors apadás miatt a lakott partfalak jelentős számú leomlása várható a következő hetekben. A Tisza középső és alsó szakaszain 1-2 hét múlva várhatóak ezen hatások.

A menekülő madarak várhatóan pótköltéseket próbálnak megkezdeni homokbányákban ezért fokozott figyelmet igényelnek ezen mesterséges fészkelőhelyek július során.

A Felső-Tiszán fészkelő állomány közel 2/3-a a fiókareptetési időszak végén jár, azonban a korán fészkelők most rakják második fészekaljukat, vagy kotlanak rajta, illetve az állomány 1/3-át kitevő kései fészkelőknél most folyik a kikelés, vagy kis fiókáik vannak. Jelentős fészek, tojás, illetve fiókapusztulás várható sajnos. A remény azért megvan, hogy a hatás korlátozott lesz.

 

Köszönetnyilvánítás

 

Pályázatunk sikeres lebonyolításában közel száz MME önkéntes vett részt, akik az ország szinte teljes területén tevékenykedve járultak hozzá a munka sikeréhez anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Munkájukat ezúton is köszönjük. A pályázat során megvalósított feladatok ellátásában köszönetünket fejezzük ki a KAC 567/2000 számú az MME Monitoring Központja, valamint az OTKA T29853 támogatásának.

 

Nyíregyháza, 2001. június 27.

                                                       

                                                   Dr. Szép Tibor

                                                   Projektvezető

                                                   Helyi Csoport elnök

                                                   biológia tudományok kandidátusa