Elektrotechnika és Irányítástechnika

Elektrotechnika és Irányítástechnika I.
Félév
: 3.
Tantárgy típusa: A
Számonkérés formája: kollokvium
Kredit: 4

Előadók:
Dr. Ormos László főiskolai tanár
Ferenczi István főiskolai adjunktus

Tantárgyi célkitűzés:
A mérnök hallgatók ismerjék meg a korszerű járműtechnikai, mezőgazdasági és ipari berendezések villamos alapelemeit, az ipari elektronika elemeit, működési elvüket, alkalmazásuk feltételeit, lehetőségeit. Ismerjék meg a villamosenergia ellátó rendszerek felépítését. Sajátítsák el a villamos gépek működési elvét, ismerjék szerkezeti felépítésüket, alkalmazástechnikájukat. Tegyenek szert mérési feladatok, eljárások megoldásának és elvégzésének képességére.

 

A tantárgy fő fejezetei:
Villamosságtani alapfogalmak ismétlése. Elektrosztatika, Coulomb törvénye, villamos potenciál, villamos áram. Egyenáramú áramkörök és törvényei. Váltakozó áramú körök. Effektív érték, impedancia, hatásos és meddő teljesítmény. Rezgőkörök. Egyfázisú és háromfázisú hálózatok. A mágneses tér jellemzői. Mágneses indukció, mágneses fluxus, mágneses térerősség. Tekercs mágneses tere. Mágnese indukció. Egy- és háromfázisú transzformátorok. Helyettesítő kapcsolás. Transzformátorok üzemállapotai. Veszteségek. Különleges transz-formátorok. Háromfázisú aszinkron gépek. Háromfázisú aszinkron motorok üzemeltetése.
Egyfázisú aszinkron motorok. Frekvenciaváltók. Szinkrongépek működése, szerkezeti felépítése, jellemzői. Szinkron motorok és generátorok. A villamos energia előállítása szinkron generátorral. Egyenáramú gépek szerkezeti jellemzői, működésük, alkalmazásuk. A léptetőmotorok szerkezeti felépítése, működése, alkalmazásai.

Előtanulmányok:
Matematika II, Fizika, Számítástechnika II, Anyagismeret és gyártástechnológia II, Műszaki ábrázolás, Idegennyelv

Követelmények a félév érvényesítéséhez: minimum 51 pont elérése
-két zárthelyi dolgozat eredményes megírása ( max. 20-20 pont),
-laboratóriumi mérések elvégzése (max. 20 pont),
-kollokvium (max. 40 pont).

A vizsgára bocsátás feltétele min. 30 pont megszerzése a szorgalmi időszakban, amelyből legalább 16 pontot a két zárthelyiből kell megszerezni.

Kötelező irodalom:

Gulyás L.: ELEKTROTECHNIKA, Szolnoki Főiskola, jegyzet, Mezőtúr, 2006.

Puklus Z. Elektronika gépészmérnököknek, HEFOP 3.3.1-P, 2007.

Szittya O. – Domonkos S.: Villamosságtan, INOK, Budapest,2007.
Ormos L.: Elektrotechnika és irányítástechnika II/1 - II/2, Mezőtúr, 1987.
Gyuris F., Érdi P.: Elektrotechnika – Elektronika feladatgyűjtemény és megoldások, Képzőművészeti Kiadó, 2006.
DEGEM Ltd.: EB-2000 jegyzetek DEGEM Ltd., Tel Aviv, 1988.
Danku-Farkas-Nagy: Villamos gépek (Példatár), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

Ajánlott irodalom:

http://fizipedia.bme.hu/index.php/Elektrosztatika
Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.

Dr. Boros A.: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.


Ellenőrző kérdések az Elektrotechnika és Irányítástechnika I tárgyból

Gyakorló feladatok az Elektrotechnika és Irányítástechnika I tárgyhoz

Villamosságtan feladatok

Váltakozó áramú feladatok

Mágneses feladatok

Összfoglaló feladatok az első részhez

Oktatási segédletek: Maxwell-egyenletek

                               Egyenáramú gépek

                               Léptetőmotorok

                               Transzformátorok

                               Szinkron gépek

                               Aszinkron gépek

                               Motoros fogyasztók

                      Motorok vezérlése

 

 ZH I., II. eredmények 2016.12.12.                             

2017.05.05. Vizsgakurzus ZH eredmények:

Végleges eredmények az Elektrotechnika és irányítástechnika I. tantárgyból a 2016/2017 I. félévében.

 

Elektrotechnika és Irányítástechnika II.
Félév: 4.
Tantárgy típusa: A
Számonkérés formája: kollokvium
Kredit: 3

Előadók:
Dr.
Ormos László főiskolai tanár
Dr. Ferenczi István főiskolai adjunktus (fogadóóra minden csütörtökön 13 órakor)

Tantárgyi célkitűzés:
A mérnök hallgatók ismerjék meg a korszerű járműtechnikai, mezőgazdasági és ipari berendezések villamos alapelemeit, az ipari elektronika elemeit, működési elvüket, alkalmazásuk feltételeit, lehetőségeit. Ismerjék meg az elektronikus irányítástechnikai rendszerek elemeit. Sajátítsák el az analóg és digitális áramköri elemek működési elvét, ismerjék szerkezeti felépítésüket, alkalmazástechnikájukat.

A tantárgy fő fejezetei:
Diódák, tirisztorok, triakok működése, alkalmazása. Bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok és alapkapcsolásaik. Analóg integrált áramkörök és alapkapcsolásaik. Műveleti erősítők. Funkcionális áramkörök. Boole-algebra elemei. Számábrázolás. Digitális integrált áramkörök: TTL-szabványok. Kapu-áramkörök felépítése, alkalmazástechnikája. Logikai hálózatok. Funkcionális áramkörök. Billenő körök: flip-flopok és regiszterek. Számlálók, tárolók és léptető regiszterek. Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok. Igazságtáblázatok, maxtermek, mintermek, De Morgan tételei.

Előtanulmányok: Elektrotechnika és Irányítástechnika I.

Követelmények a félév érvényesítéséhez: minimum 51 pont elérése
-két zárthelyi dolgozat eredményes megírása (max. 20-20 pont),
-laboratóriumi mérések elvégzése (max. 30 pont),
-kollokvium (max. 30 pont).

A vizsgára bocsátás feltétele min. 30 pont megszerzése a szorgalmi időszakban, amelyből legalább 16 pontot a két zárthelyiből kell megszerezni.


Oktatási segédletek:

                               Félvezető elemek

                               Erősítők

                               Műveleti erősítők

                               Gyakorló feladatok (áramkörök)

                               Logikai kapuk

                               Logikai függvények leírása

                               Billenőkörök

                               Regiszterek

                               Funkcionális áramkörök

 

Analóg áramkörök (I. ZH) időpontja: - nappali tagozat: 2017.03.21

                                                            - levelzősök: 2017.03.25

 

Analóg áramkörök: I. ZH eredmények

Digitális technika: II. ZH eredmények

Figyelem!

Pót ZH időpontja: 2017.05.18. 14 óra, CA115

 

Gyakorló feladatok az Elektrotechnika és Irányítástechnika II tárgyból

 

Kötelező irodalom:

Puklus Z. Elektronika gépészmérnököknek, HEFOP 3.3.1-P, 2007.

Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998

Kovács Csongor: Elektronika, 2002.

Kovács Csongor: A digitális elektronika alapjai, 2006.

Ormos: Elektrotechnika és irányítástechnika II/1- II/2, Mezőtúr, 1987.

Ajánlott irodalom:
Ormos: Folyamatirányító berendezések programozása (példatár) Nyíregyháza, 1990.
Dr. Boros: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
TEXAS munkaközösség: Analóg és illesztő áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
TEXAS munkaközösség: Digitális integráltáramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
TEXAS munkaközösség: FET receptek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

Egyéb tanulmányi segédletek:

Mesterséges intelligenciák

Objektum-orientált programozás

CAN-busz

Az IEC 61508 biztonságtechnikai szabvány: kvalitatív módszer folyamatirányító berendezések biztonsági szintjének meghatározására

Ellenőrző kérdések az Elektrotechnika és Irányítástechnika II. tárgyból

 

Félévi eredmények az Elektrotechnika és irányítástechnika II tantárgyból a 2016/2017 II. félévében.

 

 

 

Vissza Back