Elektrotechnika és Irányítástechnika

Elektrotechnika és Irányítástechnika I.
Félév: 3.
Tantárgy típusa: A
Számonkérés formája: kollokvium
Kredit: 4

Előadók:
Dr. Ormos László főiskolai tanár
Tisza László főiskolai adjunktus

Tantárgyi célkitűzés:
A mérnök hallgatók ismerjék meg a korszerű járműtechnikai, mezőgazdasági és ipari berendezések villamos alapelemeit, az ipari elektronika elemeit, működési elvüket, alkalmazásuk feltételeit, lehetőségeit. Ismerjék meg a villamosenergia ellátó rendszerek felépítését. Sajátítsák el a villamos gépek működési elvét, ismerjék szerkezeti felépítésüket, alkalmazástechnikájukat. Tegyenek szert mérési feladatok, eljárások megoldásának és elvégzésének képességére.

 

A tantárgy fő fejezetei:
Villamosságtani alapfogalmak ismétlése. Elektrosztatika, Coulomb törvénye, villamos potenciál, villamos áram. Egyenáramú körök. Váltakozó áramú körök. Rezgőkörök. Egyfázisú és háromfázisú hálózatok. A mágneses tér jellemzői. Egy- és háromfázisú transzformátorok. Helyettesítő kapcsolás. Transzformátorok üzemállapotai. Veszteségek. Különleges transz-formátorok. Háromfázisú aszinkron gépek. Háromfázisú aszinkron motorok üzemeltetése.
Egyfázisú aszinkron motorok. Frekvenciaváltók. Szinkrongépek működése, szerkezeti felépítése, jellemzői. Szinkron motorok és generátorok. A villamos energia előállítása szinkron generátorral. Egyenáramú gépek szerkezeti jellemzői, működésük, alkalmazásuk. A léptetőmotorok szerkezeti felépítése, működése, alkalmazásai.

Előtanulmányok:
Matematika II, Fizika, Számítástechnika II, Anyagismeret és gyártástechnológia II, Műszaki ábrázolás, Idegennyelv

Követelmények a félév érvényesítéséhez: (a vizsgára bocsájtás feltétele min. 21 pont megszerzése)
-két zárthelyi dolgozat eredményes megírása ( max. 20-20 pont),
-laboratóriumi mérések elvégzése (max. 20 pont),
-kollokvium (max. 40 pont).

A vizsgára bocsátás feltétele min. 30 pont megszerzése a szorgalmi időszakban, amelyből legalább 16 pontot a két zárthelyiből kell megszerezni.

Kötelező irodalom:

Szittya O. – Domonkos S.: Villamosságtan, INOK, Budapest,2007.
Ormos L.: Elektrotechnika és irányítástechnika II/1 - II/2, Mezőtúr, 1987.
DEGEM Ltd.: EB-2000 jegyzetek DEGEM Ltd., Tel Aviv, 1988.
Danku-Farkas-Nagy: Villamos gépek (Példatár), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
Dr. Boros A.: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

Ajánlott irodalom:
Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
M. M. Morris: Az ipari elektronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.

ELTUT letölti az ELTUT.ZIP programot. Kicsomagolás után a program a <meghajtó>:ELTUT/Start.bat  paranccsal futtatható. (A tanulmányai befejezése után törölje gépéről a programot, mert a jogtalan felhasználást a törvény bünteti!)

Ellenőrző kérdések az Elektrotechnika és Irányítástechnika I tárgyból

Gyakorló feladatok az Elektrotechnika és Irányítástechnika I tárgyhoz

Villamosságtan feladatok

Váltakozó áramú feladatok

Mágneses feladatok

Oktatási segédletek: Maxwell-egyenletek

                               Egyenáramú gépek

                               Léptetőmotorok

                               Transzformátorok

                               Szinkron gépek

                               Aszinkron gépek

                               Motoros fogyasztók

                               Motorok vezérlése

 

 I. ZH eredmények 2015.10.29                             

Eredmények az Elektrotechnika és irányítástechnika I. tantárgyból a 2015/2016 I. félévében.

Elektrotechnika és Irányítástechnika II.
Félév: 4.
Tantárgy típusa: A
Számonkérés formája: kollokvium
Kredit: 3

Előadók:
Dr. Ormos László főiskolai tanár
Ferenczi István főiskolai adjunktus

Tantárgyi célkitűzés:
A mérnök hallgatók ismerjék meg a korszerű járműtechnikai, mezőgazdasági és ipari berendezések villamos alapelemeit, az ipari elektronika elemeit, működési elvüket, alkalmazásuk feltételeit, lehetőségeit. Ismerjék meg az elektronikus irányítástechnikai rendszerek elemeit. Sajátítsák el az analóg és digitális áramköri elemek működési elvét, ismerjék szerkezeti felépítésüket, alkalmazástechnikájukat.

A tantárgy fő fejezetei:
Diódák, tirisztorok, triakok működése, alkalmazása. Bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok és alapkapcsolásaik. Analóg integrált áramkörök és alapkapcsolásaik. Funkcionális áramkörök. Boole-algebra elemei. Számábrázolás. Digitális integrált áramkörök: TTL-szabványok. Kapu-áramkörök felépítése, alkalmazástechnikája. Logikai hálózatok. Funkcionális áramkörök. Billenő körök: flip-flopok és regiszterek. Számlálók, tárolók és léptető regiszterek. Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok. Igazságtáblázatok, maxtermek, mintermek, De Morgan tételei.

Előtanulmányok: Elektrotechnika és Irányítástechnika I.

Követelmények a félév érvényesítéséhez: (a vizsgára bocsájtás feltétele min. 21 pont megszerzése)
-két zárthelyi dolgozat eredményes megírása ( max. 20-20 pont),
-laboratóriumi mérések elvégzése (max. 20 pont),
-kollokvium (max. 40 pont).

A vizsgára bocsátás feltétele min. 30 pont megszerzése a szorgalmi időszakban, amelyből legalább 16 pontot a két zárthelyiből kell megszerezni.


Oktatási segédletek: Logikai kapuk

                               Logikai függvények leírása

                               Billenőkörök

                               Regiszterek

                               Funkcionális áramkörök

                               Mikroprocesszorok és mikrokontrollerek

                               Számítógépes irányítási rendszerek

 

Tanulmányi segédletek:

ELTUT letölti az ELTUT.ZIP programot. Kicsomagolás után a program a <meghajtó>:ELTUT/Start.bat  paranccsal futtatható. (A tanulmányai befejezése után törölje gépéről a programot, mert a jogtalan felhasználást a törvény bünteti!)

Mesterséges intelligenciák

Objektum-orientált programozás

CAN-busz

Az IEC 61508 biztonságtechnikai szabvány: kvalitatív módszer folyamatirányító berendezések biztonsági szintjének meghatározására

Ellenőrző kérdések az Elektrotechnika és Irányítástechnika II. tárgyból

 

Eredmények az Elektrotechnika és irányítástechnika II tantárgyból a 2014/2015 II. félévében.

 

Kötelező irodalom:
Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998

Ajtonyi I.: Automatizálási és kommunikációs rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003

Ajtonyi I.: PLC és SCADA-HMI rendszerek I.-II.-III., Aut-Info Kft., Miskolc,2007-2008

Ormos: Elektrotechnika és irányítástechnika II/1- II/2, Mezőtúr, 1987
Tietze-Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.
Dr. Boros: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

Ajánlott irodalom:
Vancsó: Mikroprocesszor elemek a tervezéshez, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
Ormos: Folyamatirányító berendezések programozása (példatár) Nyíregyháza, 1990.
TEXAS munkaközösség: Analóg és illesztő áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
TEXAS munkaközösség: Digitális integráltáramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
TEXAS munkaközösség: Optoelektronikai receptek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
TEXAS munkaközösség: FET receptek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.
TEXAS munkaközösség: Bevezetés a mikroprocesszor-technikába, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982.

 

Gyakorló feladatok az Elektrotechnika és Irányítástechnika II tárgyból

 

Ellenőrző kérdések az Elektrotechnika és Irányítástechnika II tárgyból

 

 

Vissza Back