Elektrotechnika és Irányítástechnika

Elektrotechnika és Irányítástechnika I. (AMB 1306)
Félév
: 3.
Tantárgy típusa: A
Számonkérés formája: kollokvium
Kredit: 4

Előadók:
Dr. Ferenczi István

Tantárgyi célkitűzés:
A mérnök hallgatók ismerjék meg a korszerű gépészeti, járműtechnikai, mezőgazdasági és ipari berendezések villamos alapelemeit, az ipari elektronika elemeit, működési elvüket, alkalmazásuk feltételeit, lehetőségeit. Ismerjék meg a villamosenergia ellátó rendszerek felépítését. Sajátítsák el a villamos gépek működési elvét, ismerjék szerkezeti felépítésüket, alkalmazástechnikájukat. Tegyenek szert mérési feladatok, eljárások megoldásának és elvégzésének képességére.

 

A tantárgy fő fejezetei:
Villamosságtani alapfogalmak ismétlése. Elektrosztatika, Coulomb törvénye, villamos potenciál, villamos áram. Egyenáramú áramkörök és törvényei. Váltakozó áramú körök. Effektív érték, impedancia, hatásos és meddő teljesítmény. Rezgőkörök. Egyfázisú és háromfázisú hálózatok. A mágneses tér jellemzői. Mágneses indukció, mágneses fluxus, mágneses térerősség. Tekercs mágneses tere. Mágnese indukció. Egy- és háromfázisú transzformátorok. Helyettesítő kapcsolás. Transzformátorok üzemállapotai. Veszteségek. Különleges transz-formátorok. Háromfázisú aszinkron gépek. Háromfázisú aszinkron motorok üzemeltetése.
Egyfázisú aszinkron motorok. Frekvenciaváltók. Szinkrongépek működése, szerkezeti felépítése, jellemzői. Szinkron motorok és generátorok. A villamos energia előállítása szinkron generátorral. Egyenáramú gépek szerkezeti jellemzői, működésük, alkalmazásuk. A léptetőmotorok szerkezeti felépítése, működése, alkalmazásai.

Előtanulmányok:
Fizika, Informatika,

Követelmények a félév érvényesítéséhez: minimum 51 pont elérése
-két zárthelyi dolgozat eredményes megírása ( max. 20-20 pont),
-laboratóriumi mérések elvégzése (max. 20 pont),
-kollokvium (max. 40 pont).

A vizsgára bocsátás feltétele min. 33 pont megszerzése a szorgalmi időszakban.

FIGYELEM: A zárthelyi dolgozatok közül csak az egyik pótolható vagy javítható az, amelyiknél kevesebb pontszámot ért el. Ebben az esetben az előző eredmény törlődik.

Kötelező irodalom:

Gulyás L.: ELEKTROTECHNIKA, Szolnoki Főiskola, jegyzet, Mezőtúr, 2006.

Puklus Z. Elektronika gépészmérnököknek, HEFOP 3.3.1-P, 2007.

Szittya O. – Domonkos S.: Villamosságtan, INOK, Budapest,2007.
Gyuris F., Érdi P.: Elektrotechnika – Elektronika feladatgyűjtemény és megoldások, Képzőművészeti Kiadó, 2006.
Danku-Farkas-Nagy: Villamos gépek (Példatár), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

Ajánlott irodalom:

http://fizipedia.bme.hu/index.php/ElektrosztatikaEllenőrző kérdések az Elektrotechnika és Irányítástechnika I tárgyból

Gyakorló feladatok az Elektrotechnika és Irányítástechnika I tárgyhoz

Villamosságtan feladatok

Váltakozó áramú feladatok

Háromfázisú feladatok

Mágneses feladatok

Villamos gépek feladatok

Összfoglaló feladatok az első részhez

Oktatási segédletek: Maxwell-egyenletek

                               Egyenáramú gépek

                               Léptetőmotorok

                               Transzformátorok

                               Szinkron gépek

                               Aszinkron gépek

                               Motoros fogyasztók

                               Motorok vezérlése

                               Villamos gépek (ppt)

 

 ZH I., II. eredmények ……………………….

ZH pótlási lehetőség:

 

Vizsgakurzus ZH eredmények: ………………………

Végleges eredmények az Elektrotechnika és irányítástechnika I. tantárgyból a 2019/2020 I. félévében.

 

Elektrotechnika és Irányítástechnika II.
Félév: 4.
Tantárgy típusa: A
Számonkérés formája: kollokvium
Kredit: 3

Előadók:
Dr.
Ferenczi István főiskolai adjunktus

Tantárgyi célkitűzés:
A mérnök hallgatók ismerjék meg a korszerű járműtechnikai, mezőgazdasági és ipari berendezések villamos alapelemeit, az ipari elektronika elemeit, működési elvüket, alkalmazásuk feltételeit, lehetőségeit. Ismerjék meg az elektronikus irányítástechnikai rendszerek elemeit. Sajátítsák el az analóg és digitális áramköri elemek működési elvét, ismerjék szerkezeti felépítésüket, alkalmazástechnikájukat.

A tantárgy fő fejezetei:
Diódák, tirisztorok, triakok működése, alkalmazása. Bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok és alapkapcsolásaik. Erősítők. Analóg integrált áramkörök és alapkapcsolásaik. Műveleti erősítők. Funkcionális áramkörök. Boole-algebra elemei. Számábrázolás. Digitális integrált áramkörök: TTL-szabványok. Kapu-áramkörök felépítése, alkalmazástechnikája. Logikai hálózatok. Funkcionális áramkörök. Billenő körök: flip-flopok és regiszterek. Számlálók, tárolók és léptető regiszterek. Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok. Igazságtáblázatok, maxtermek, mintermek, De Morgan tételei.

Előtanulmányok: Elektrotechnika és Irányítástechnika I.

Követelmények a félév érvényesítéséhez: minimum 51 pont elérése
-két zárthelyi dolgozat eredményes megírása (max. 20-20 pont),
-laboratóriumi mérések elvégzése (max. 30 pont),
-kollokvium (max. 30 pont).

A vizsgára bocsátás feltétele min. 33 pont megszerzése a szorgalmi időszakban.

FIGYELEM: A zárthelyi dolgozatok közül csak az egyik pótolható vagy javítható az, amelyiknél kevesebb pontszámot ért el. Ebben az esetben az előző eredmény törlődik.


Oktatási segédletek:

                               Félvezető elemek

                               Erősítők

                               Műveleti erősítők

                               Gyakorló feladatok (áramkörök)

                               A digitális technika alapjai

                               Logikai kapuk

                               Logikai függvények leírása

                               Billenőkörök

                               Regiszterek

                               Funkcionális áramkörök

 

Analóg áramkörök (I. ZH) időpontja: - 2020.xx.xx. órarend szerint

                                                            - levelzősök:

Digitális technika (II. ZH) időpontja: - nappali tagozat: 2020.xx.xx. órarend szerint

-         levelezősok:

Vizsgakurzus ZH I. vagy II. (nappali/levelezős):

 

Analóg áramkörök: I. ZH eredmények

Digitális technika: II. ZH eredmények

Figyelem!

Pót ZH időpontja:

 

Gyakorló feladatok az Elektrotechnika és Irányítástechnika II tárgyból

 

Kötelező irodalom:

Puklus Z. Elektronika gépészmérnököknek, HEFOP 3.3.1-P, 2007.

Kovács Csongor: Elektronika, 2002.

Kovács Csongor: A digitális elektronika alapjai, 2006.

Dr. Tóth László: Elektronika és automatika a mezőgazdaságban, Szaktudás Kiadó Ház Budapest, 2002, ISBN 963 86170 9 3

 


Ajánlott irodalom:
Gyuris F. – Érdi P.: ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA feladatgyűjtemény és megoldások, Képzőművészeti Kiadó, 2006.

Dr. Boros: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978., 1979.
TEXAS munkaközösség: Digitális integráltáramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Ellenőrző kérdések az Elektrotechnika és Irányítástechnika II. tárgyból

 

Félévi eredmények az Elektrotechnika és irányítástechnika II tantárgyból a 2018/2019 II. félévében.

 

 

 

Vissza Back